Thoughts from Lisanne

Thoughts are written in both English and Dutch

When Jessica shared with me her thoughts on launching a platform for the ‘ordinary’ young female professionals to vocalize their voices, I immediately felt this was exactly what I was missing. There are great platforms, podcasts, books and other media that reflect the greatest role models in our world, but I cannot help the feeling that they seem unreachable. When I actively look for inspiration and female role models, the achievements of Michelle Obama, Neelie Kroes or Melinda Gates seem far away.

About Lisanne

Working for a large international company in cybersecurity, our leadership team is predominantly filled with men. I’m lucky, and happy, to have a female manager that knows her way in this global landscape and a female mentor and sponsor in the local organization too. To have role models that inspire and challenge me. 

I am Lisanne Meerkerk, working as Head of Global Marketing Campaigns for Orange Cyberdefense. Starting as a junior marketeer 8 years ago and just graduated, I had the opportunity to be responsible for a team, be part of the Dutch management team and develop into an international role. Experiencing cultural differences, traveling the world and working with several inspiring people that mentored me throughout my working life.

Source of Inspiration

Those experiences made me realize my source of inspiration is not one person. Not that unreachable celebrity or political figure that got it all. What inspires me is the little things in the people around me that make me want to be better. The great thing is, that this comes in many forms and can happen every day. For example, when a friend calls to check on me when something sad has happened, I am reminded of the power of checking in and offering support. Or when my colleague goes the extra mile to help me out, it inspires me to do the same for another colleague. Lastly, when my mom is always there to listen to me, without asking anything in return (even bringing me tea and chocolate). In all these moments there’s something to take away.

“I firmly believe in ‘growth in discomfort’.”

Daily Life Application

To boost that inspiration, either from the people around me, experiencing new things, travelling, reading books, watching documentaries, I firmly believe in “growth in discomfort”. Growth begins at the end of our comfort zone (the “behavioral space where your activities and behaviors fit a routine and pattern that minimizes stress and risk”, as defined by Lifehacker). It’s a way to explore new habits, so you don’t end up doing what feels comfortable (watching tv, while you need to go to the gym or scrolling through Instagram while you need to work).

There have been several moments in my life and career where I knew this project or thing I was going to do, would give me bellyaches. It would give me nerves; my pulse would go up and then I know… this is going to be really discomforting, but it would allow me to  grow in the end. From work related projects I had never done before, presentations in English for executives, painful conversations when I needed to let someone go, to personal challenges. 

Sometimes I deliberately choose for discomfort. A couple of months ago I qualified for a CrossFit competition and that’s not something I enthusiastically choose to do. It terrifies me to go out there and compete in front of an audience, especially when I know it can go both ways: I can either perform really badly or do very well. In this case (with a bit of persuasion from friends, I must admit) I decided to go for it and view the experience as personal growth. And guess what, it went pretty well and after the first workout the nerves were gone!

Success & Challenges

I have always been open to discomfort. I’m a quick learner and eager to figure out things on my own. Together with a big sense of responsibility, this sometimes results in asking for help too late, but most of the time it gets me to that place of discomfort and personal growth. From the start of my career I’ve been challenged to do projects outside of my expertise. To prove myself, not only in my area of expertise (marketing), but also taking on projects outside of what was familiar to me. Having the ability to adapt to new situations, getting out of my comfort zone, exploring new habits, have been rewarding. In my work and private life. Of course there are still moments I like my comfy bubble, and that’s ok. From time to time you need to relax and process your experiences. The challenge is to keep up with this daily measured and disciplined action, outside your comfort zone. Especially in times when your whole world changes.

Toen Jessica mij vertelde over dit platform waar de verhalen van ‘gewone’ succesvolle vrouwen een plek krijgen, voelde ik meteen dat dit precies is wat ik nu nog mis. Er zijn al mooie platforms, podcasts, boeken en andere media waarin bekende rolmodellen een podium krijgen, maar dit lijkt vaak nog onbereikbaar. Wanneer ik zelf op zoek ben naar inspiratie van vrouwelijke rolmodellen, voelen de prestaties van Michelle Obama, Neelie Kroes of Melinda Gates toch nog als een ‘ver van mijn bed show’.

Over Lisanne

Werkend voor een groot internationaal bedrijf in de cybersecurity, zie ik dat leidinggevende functies vooral nog worden ingevuld door mannen. Zelf heb ik het geluk te mogen werken met een vrouwelijke manager die haar weg weet in de internationale wereld en een vrouwelijke mentor en sponsor binnen de lokale organisatie. Deze vrouwen inspireren mij en dagen mij uit in mijn werk. 

Mijn naam is Lisanne Meerkerk en ik werk bij Orange Cyberdefense als Head of Global Marketing Campaigns. Ik startte 8 jaar geleden na mijn studie als junior marketeer en kreeg de mogelijkheid om een team te gaan leiden en deel uit te maken van het Nederlandse managementteam. Vanuit daar ontwikkelde ik naar mijn huidige internationale rol. Dit bracht mij de ervaring van culturele verschillen, de mogelijkheid om de over wereld te reizen en te kunnen werken met mensen die mij inspireren en coachen in mijn carrière.

Inspiratiebron

De bovengenoemde ervaringen maken ook dat ik voor mijzelf niet één persoon als inspiratiebron kan benoemen. Ik zoek dit niet zozeer in die onbereikbare bekendheid of de politica die het al gemaakt heeft. Ik word geïnspireerd door de kleine dingen van mensen om mij heen die maken dat ik zelf ook goed wil doen . Het mooie daarvan is dat het verschillende vormen kent en op elk moment van de dag kan voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer een vriendin mij belt na verdrietig nieuws en ik word herinnerd aan de kracht van zo’n telefoontje en het feit dat iemand hulp aanbiedt. Of wanneer een collega voor mij net die extra stap zet om te helpen, inspireert dat mij om hetzelfde voor een andere collega te doen. Of het feit dat mijn moeder er altijd is om te luisteren en daar niks voor terug verwacht (en zelfs thee en chocola meebrengt). In al deze momenten zitten mooie lessen.

Ik geloof in het concept van ‘growth in discomfort’.”

Vertaling naar de praktijk

Om die inspiratie echt goed in te zetten, of deze nu komt van mensen om je heen, nieuwe ervaringen, reizen, boeken of documentaires, geloof ik sterk in het concept van “growth in discomfort” oftewel “groei door ongemak”. Groei begint namelijk waar je comfort zone stopt. (Lifehacker definieert je comfort zone als “behavioral space where your activities and behaviors fit a routine and pattern that minimizes stress and risk”.) Door dit ongemak op te zoeken, ontdek je nieuwe dingen in plaats van te doen wat makkelijk en comfortabel is (tv kijken terwijl je eigenlijk naar de sportschool zou moeten gaan of lekker door je Instagram scrollen terwijl je eigenlijk moet werken).

Er zijn verschillende momenten geweest in mijn leven en in mijn carrière waarbij een project of iets anders nieuws mij buikpijn bezorgde, ik er zenuwachtig van werd en mijn hartslag omhoog ging. En dan weet ik hoever het is… dit nieuwe iets gaat voor ontzettend veel ongemak zorgen, maar laat mij uiteindelijk wel groeien. Voor mij waren dit nieuwe projecten op werk waar ik nog geen ervaring mee had, presentaties geven in het Engels voor leidinggevenden, momenten waarop ik mensen moest ontslaan of persoonlijke uitdagingen. 

Soms kies ik ook zelf bewust voor dit ongemak. Een paar maanden geleden kwalificeerde ik mijzelf bijvoorbeeld voor een belangrijke CrossFit wedstrijd en dat is niet iets waar ik per se heel enthousiast van word. Ik vind het namelijk spannend om voor publiek te sporten. Met name wanneer er twee uiterste mogelijkheden zijn: of ik presteer voor geen meter of het gaat heel goed. In dit geval (met wat overtuigingskracht van vrienden, moet ik toegeven) koos ik hier toch echt voor te gaan en ook de wedstrijd te zien in het licht van persoonlijke groei. En je raad het misschien al, maar het ging eigenlijk hartstikke goed en de zenuwen waren na mijn eerste workout al weg.

Successen en Uitdagingen

Ik heb altijd het ongemak aan durven gaan. Ik leer snel en ben gretig om dingen zelf uit te vogelen. Dit in combinatie met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, leidt er soms ook toe dat ik te laat om hulp vraag, maar in de meeste gevallen brengt het me juist dat stukje ongemak en dus persoonlijke groei. Vanaf de start van mijn carrière ben ik uitgedaagd om te werken aan projecten buiten mijn expertise (marketing) en mezelf daarin te bewijzen. Het snel aanpassen aan nieuwe situaties, het buiten mijn comfort zone gaan en het ontdekken van nieuwe gewoonten, heeft mij zowel privé als professioneel veel gebracht. Natuurlijk zijn er ook voor mij momenten dat ik wél even lekker in die comfort zone blijf zitten en dat is helemaal goed. Je hebt ook tijd nodig om te rusten en je nieuwe ervaringen te verwerken. De uitdaging is om dagelijks en gedisciplineerd actie te blijven ondernemen buiten je comfort zone. Juist in tijden dat je wereld verandert.

%d bloggers like this: