Thoughts from Elisah

Thoughts are written in both English and Dutch

About Elisah

Who am I? A question I always answered with great ease. Nevertheless, at the age of 27, I am finding myself more often struggling to really answer this question. I am not defined by one person. I am a dynamic painting, a confident performance, a static sculpture, and an insecure installation.

My name is Elisah van den Bergh, and I am an art advisor for a large Dutch insurance company. I manage and preserve the corporate art collection, purchase art, and decorate the offices with art. I also support cultural initiatives on behalf of the company, and represent the company at events and exhibition openings. This was my dream job. Unattainable, versatile, responsible, independent and therefore the perfect goal. You can imagine that when I was hired in this position 2.5 years ago, I was not only overjoyed, but also afraid: what is left to dream when your dream comes true?

Source of Inspiration

Every form of visual art inspires me. Art is personal, elusive and evokes an internal reaction, acting as a mirror of our state of mind. When I’m happy, in love, frustrated or jealous, my reaction to a piece of art is often in line with my state of mind. 

One task I fulfil in my job is being in charge of decorating large office towers with art. My choices can not only be based on the green carpet in the lobby or the purple walls. I also take into account the people who are exposed to my choices of art on a daily basis. People who might be scared, angry, sad or happy. People who are grieving, people who just had a child, people who are being promoted or face the fear of being fired. I want them to experience an internal reaction, whatever that reaction may be, by looking at the art I chose. I believe that looking at art does not only inspire, it also helps to process.

Inspirational Takeaway

Art inspires and connects. Artists are pioneers and innovators. They see opportunities in places where we can’t yet. They show us things we didn’t take the time to look at before, they force us to really look. I try to remind myself of this every day and use this awareness to make choices.

Daily Life Application

It happens regularly that someone addresses me regarding an ‘ugly’ painting. “Could you come and remove this piece?” No. “Is this art?!” Yes!. I truly believe that there is always another experience – one where this piece of art is invaluable. One where this piece cannot be missed. My intention when I curate is to try out different ways to get people to engage in conversation with each other. 

One of the artists I work with uses mirrors in her work to make people flow into each other when they’re standing in front of the mirrors. When I use this piece I put a sign next to it: “What do you admire in the other?”. Resulting in truly authentic and beautiful conversations. Connections are created and it is at that moment I for a moment can let go of the “my child could have done this” remarks.

“Art inspires and connects. Artists are pioneers and innovators. They see opportunities in places where we can’t yet.”

Talent & Success

I am a very empathetic person and easily create enthusiasm within people. I like to immerse myself in the ways in which my colleagues experience art, and always wonder how I can improve or influence that experience. What topics are they dealing with? Which issues are involved within these topics? I always aim at incorporating this in my choices within the arts.

Challenge & Difficulties

I find it a challenge not to take criticism personally. When somebody’s state of mind reacts to my choice of art, one I have curated with the best of intentions, it sometimes feels like a rejection or an attack on me as a person. On the spot I know how to deal with this reaction; I use all my enthusiasm and understanding to explain the potential of the piece of art in this space. But when I walk away, I often am stuck with this negative feeling of being attacked. Fortunately, I have colleagues who by now have seen me go through these emotions and thoughts, so I can always turn to them for advice and support.

Over Elisah

Wie ben ik. Dat is een vraag die ik altijd met veel gemak beantwoordde. Toch kom ik er met mijn 27 jaar steeds vaker achter dat dat helemaal niet zo makkelijk gaat. Ik ben niet maar één iemand. Ik ben een beweeglijk schilderij, een statische sculptuur, een zelfverzekerde performance, en een onzekere installatie. 

Mijn naam is Elisah van den Bergh, en ik ben kunstadviseur bij een grote Nederlandse verzekeraar. Ik beheer en behoud de bedrijfskunstcollectie, koop kunst aan, en richt de kantoorpanden in. Ook ondersteun ik namens het bedrijf culturele initiatieven, en vertegenwoordig ik het bedrijf op evenementen en tentoonstellingsopeningen. Dit was mijn droombaan, voor ergens laat in mijn carrière. Onbereikbaar, veelzijdig, verantwoordelijk, zelfstandig en daarmee de perfecte stip op de horizon. Je kunt je voorstellen dat toen ik 2,5 jaar geleden werd aangenomen op deze functie, ik niet alleen dolblij was, maar ook bang: wat is er nog te dromen wanneer je droom uitkomt? 

Inspiratiebron

Elke vorm van beeldende kunst inspireert me. Kunst is zo persoonlijk, ongrijpbaar en roept een reactie in je op die je ook als spiegel van je gemoedsrust kunt beschouwen. Wanneer ik blij, verliefd, gefrustreerd of jaloers ben, zal ik ook sneller zo reageren op een schilderij. 

Ik richt onder andere grote kantoortorens in met kunst. Daarbij kan ik mijn keuzes niet alleen baseren op een groen tapijt, en paarse muren, maar kijk ik ook naar de mensen die dagelijks naar mijn keuzes moeten kijken. Mensen die ook bang, boos, verdrietig of blij zijn. Mensen die rouwen, mensen die net een kind hebben gekregen, mensen die promotie krijgen of juist ontslagen kunnen worden. Ik wíl dat ze een reactie krijgen, wat deze reactie ook is. Kijken naar kunst inspireert niet alleen, het helpt je ook verwerken. 

Interessante les of inzicht

Kunst inspireert en verbindt. Kunstenaars zijn pioniers en innovators. Zij zien mogelijkheden in plekken waar wij dat nog niet kunnen. Ze laten ons dingen zien waar wij niet eerder de tijd voor namen om naar te kijken, écht te kijken. Hieraan probeer ik mijzelf iedere werkdag te herinneren en mijn keuzes op te baseren.

Vertaling in de praktijk

Het gebeurt regelmatig dat ik word aangesproken op een ‘lelijk’ schilderij. “Kun je dit even weg komen halen?” Nee. “Is dit kúnst?!” Ja. Er is namelijk ook altijd iemand die ‘hun’ schilderij niet kan missen. Ik probeer manieren uit om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. 

Ik ken een kunstenaar die probeert met spiegels in haar werk mensen in elkaar te laten overvloeien wanneer zij ervoor staan. Daar heb ik een bordje bij gehangen: “Wat bewonder je in de ander?”. Dat geeft zulke mooie gesprekken van verbinding, dat ik de “dit kan mijn kind ook” opmerkingen weer even kan loslaten.

“Kunst inspireert en verbindt.
Kunstenaars zijn pioniers en innovators.
Zij zien mogelijkheden in plekken waar wij dat nog niet kunnen.”

Talent en succes

Ik ben een heel empathisch persoon en kan mensen enthousiasmeren. Ik leef me graag in in de manieren waarop collega’s kunst kunnen ervaren, en hoe ik die ervaring voor hen kan verbeteren of beïnvloeden. Met welke onderwerpen houden zij zich mee bezig? Welke vraagstukken komen daarbij kijken? Dit verwerk ik dan weer in mijn keuzes binnen de kunst.

Valkuilen en kwetsbaarheid

Ik vind het lastig om kritiek niet persoonlijk op te nemen. Wanneer iemand zijn gemoedstoestand afreageert op de inrichting die ik met de beste intenties heb gemaakt, voelt dat soms als een afwijzing of een aanval op mijn persoon. Ik weet hoe ik ermee om moet gaan in het moment; begripvol en onvermoeibaar enthousiast vertellen over de potentie die het werk heeft op die exacte locatie. Maar toch neem ik het gevoel wel met me mee wanneer ik wegloop. Gelukkig hebben collega’s uit mijn team mij dit eerder zien meemaken, dus ik kan altijd bij hen terecht voor advies en een luisterend oor. 

%d bloggers like this: